Klik hier voor tekeningen Click here for Drawing plan

Nederlands

Het idee

Terwijl ik broedde op een nieuw projekt vulde ik de tijd op met het maken van een minder serieus maar daarom niet minder leuk tuigje. Een zweefmolentje dat op water drijft in een schaaltje water en dat wordt aangedreven door stoompulsjes. Een variant van het bekende "pop-pop" systeem zoals dat veelal wordt toegepast in speelgoed bootjes. Ik maakte eerder zo'n bootje voor mijn kleinkind Wouter; zie bertreffende pagina
.
Het ontwerp is uiterst simpel zodat m.i. de foto's en de tekeningen voor zich spreken. Op het video clipje is te zien hoe opa en zijn vijf kleinkinderen ronddraaien zolang het waxine lichtje zijn energie aan het systeempje levert.
Het molentje is een kadootje voor mijn vijf kleinkinderen. Omdat die uit twee gezinnen komen moest ik natuurlijk ook twee exemplaren maken.


Enige toelichtingen
Zie onderstaande figuur en ook het 2-bladig tekening pakketje.-Voor de drijver gebruikte ik een dun metalen deksel van een beschuitenbus. Het is natuurlijk ook mogelijk om die drijver zelf te maken van ca 0,5mm dun messing plaat. Wel lakken om roestvorming te voorkomen.
-Met een aantal experimenten heb ik het stoompotje zodanig ontworpen dat er een goede warmte overdracht ontstond en dat het tevens mogelijk is om daar de draaimolen los op te zetten. Het potje bestaat uit drie messing onderdelen: een gedraaid bakje, een dunwandig plaatje dat daarop wordt gesoldeerd en een schoorsteentje dat dwars door het potje steekt. De twee omgebogen leidingen van 3x2mm worden tegenover elkaar in het potje gesoldeerd. Hier alles met zilver solderen om te voorkomen dat de verbindingen los komen door de hitte van de waxine vlam.
-De gebogen uitstroom leidingen hebben diameters van 4x3mm. Ze zijn aan de onderkant van de drijver gesoldeerd, min of meer tangentieel aan de omtrek van de drijver. Ze steken ca 12mm door de bodem heen naar boven. Daar kunnen dan de twee 3mm leidingen van het stoompotje eenvoudig worden ingestoken en gesoldeerd. Hier kan alles met zacht soldeer worden samengesteld.
-Centraal aan de onderkant van de drijver is een stift gesoldeerd met een diameter van 3mm. Deze stift past met enige ruimte in een aluminium voet die midden in de schaal met water wordt gezet. Met deze voorziening wordt bereikt dat het geheel in het midden van de schaal blijft draaien en dat de drijver de schaal niet kan raken. Als men zoveel water in de schaal doet dat de drijver net los komt van deze voet wordt de wrijving dus minimaal.
-De zweefmolen bestaat uit twee messing ringen en draadstukjes die ik uit een paraplu heb geknipt. Door de gaatjes waaraan normaal het parapludoek is vastgenaaid heb ik een dun touwtje geregen. Hier hangen de vijf kleinkinderen aan. Ik had zes plaatsen beschikbaar dus hangt ook opa ertussen. In feite zijn het steeds twee gespiegelde en uitgesneden foto's die op een stukje karton zijn geplakt.
De molen kan over het schoorsteentje van de stoompot worden gezet. Het is allemaal eenvoudig soldeerwerk dat ik kan overlaten aan ieders fantasie. Daarom zijn de details ervan niet op tekening gezet.

-Het hele systeempje moet met water worden gevuld, b.v. met behulp van een spuitflesje.
- Het molentje draait constant rond en krijgt af en toe een versnelling door een plotseling fellere stoompuls. Een koddig gezicht in dit geval.

In plaats van een zweefmolen kan er natuurlijk ook iets anders op gezet worden. Een kwestie van fantasie en "boodschap".

Tekeningen
Ik heb van deze draaimolen een tekening pakketje gemaakt dat beschikbaar is voor iedere geinteresseerde; klik hier voor een aanvraag


English


The Idea

Breeding on a new project I filled some time in between making a less serious but no less funny little something. A merry-go-round floating on water in a dish, driven by little steam pulses. A variant of the well known "pop-pop" system mostly used in toy boats. Earlier I made such a boat for my grandson Wouter; see concerning page.
The design is very simple so the pictures and drawings speak for themselves I think. On the video clip you see how grandpa and his five grandchildren are swinging around as long as the candle delivers its energy to the system.
This merry-go-round is a gift for my five grandchildren. Because there are two families involved I had to make two of them.

Some notifications
See also the figure below and also the 2-sheet drawing plan.-For the floater I used a thin metal lid of a biscuit can. Of course it is possible to make this floater out of thin (0,5mm) brass plates. Lacker well to avoid rust.
-After some experiments I designed the little steam pot such that the heat transfer was optimal and that it was also possible to put the merry-go-round on it. The pot consists of three brass parts: a lathed cup, a thin plate soldered on the open end of this cup and a "chimney" through the centre. The two bend 3mm pipes are soldered opposite to each other in the pot. Here everything is hard(silver) soldered to avoid that the parts fall apart by the heat of the candle flame.

-The two curved jet pipes have diameters 4x3mm. They are soldered to to bottom of the floater, more or less tangent to its circumference. They are plunging about 12mm upwards through the floater so the 3mm pipes of the steamt pot can easily be put in and soldered. Here everything can be soft soldered.
-On the centre of the floater bottom a pin with a diameter of 3mm is soldered. This pin fits in a hole with some space in a aluminium foot that is placed in the centre of the dish filled with water. With this provision the floater stays in the middle of the dish while rotating, avoiding the floater to touch the dish. If one put so much water in the dish that the floater just loses contact with the foot the friction becomes minimal.

-The merry-go-round consists of two brass rings en thread pieces that I cut from from an umbrella. Through the holes, where normally the umbrella cloth is sewed, I tacked a thin rope. On this rope my five grandchildren are hanging. I had six places available so I could hang myself (grandpa) on it too. In fact this are two mirrored and cut out pictures, glued on a a piece of carton.
The merry-go-round can be put over the chimney of the steam pot. Everything is simple soldering work that I can leave to anyone's fantasy. That's why I did not put the details of it on the drawing plan.
-The hole system must be filled with water, i.e. with a siphon.
- The merry-go-round is turning around with a constant tempo, but from time to time it is accelerated suddenly by a firm steam pulse. Cute to see in this case.

Of course it is possible to put something else than a merry-go-round on the floater, depending on one's fantasy and "message".

Drawing plan
I made a CAD drawing plan for this Merry-go-Round available for every one interested; click here for a request

Moire 

 


Replica van/from Jeff: